poprzednie
Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Nie marnuj czasu na sprawy księgowe!

Przekaż dokumenty księgowe firmy do internetowego biura rachunkowego Taxe.pl.
Zajmiemy się ich kompleksowym rozliczeniem.

Sprawdź naszą ofertę »
następne

Zaliczka na podatek dochodowy za styczeń 2021 roku płatna w sierpniu 2021 roku.

Resort Finansów dokona przedłużenia terminu płatności zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2021r. Uregulowanie to zawarto w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lutego 2021 w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kto konkretnie będzie z mógł z tego skorzystać? Czy każdy podatek dochodowy będzie można zapłacić w sierpniu 2021r.?

Jakiego konkretnie podatku dochodowego ma dotyczyć przedłużenie terminu płatności

Przedłużenie terminu płatności dotyczy zaliczki za styczeń 2021r. do odprowadzenia na:

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
  2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Jednak zaliczki których termin będzie podlegać przedłużeniu dotyczą zaliczek pobranych przez płatników w styczniu 2021 r. a zatem:

  1. Zaliczki za styczeń 2021r. na PIT-4R,
  2. Zaliczki za styczeń 2021r. na PIT-8AR.

ISTOTNE:

Zatem przedłużenie terminu zapłaty zaliczki za styczeń 2021r. będzie dotyczyć podatku PIT-4R, PIT-8AR od wypłaconych wynagrodzeń w styczniu 2021r. z tytułu:

  • stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej,
  • zawartej umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
  • praw autorskich i praw pokrewnych,
  • wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

Maksymalny termin płatności zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2021r.

Ostateczny termin płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-4R oraz PIT-8AR jaki proponuje prawodawca to 20 sierpnia 2021r.

Kto skorzysta z przedłużonego terminu płatności zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2021r.

W ww. rozporządzeniu ustawodawca wskazał, że przedłużenie terminu płatności zaliczki na podatek dochodowy za styczeń 2021r. będzie dotyczyć płatników podatków, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).

Ponadto płatnicy podatków muszą prowadzić działalność gospodarczą o przeważającym numerze PKD – jednym z niżej wymienionych.

Poniżej przedstawiono jakie konkretnie rodzaje działalności gospodarczej skorzystają z możliwości przedłużenia terminu płatności zaliczki na podatek dochodowy PIT-4R oraz PIT-8AR do 20 sierpienia 2021r. Oto one:

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI DLA KTÓRYCH PRZEWIDZIANO MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA TERMINU PŁATNOŚCI NIEKTÓRYCH ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY
KLASYF. PKDOPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.ZSprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.ZSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.ZPola kempingowe włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola namiotowe
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – katering
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.ZDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.ZDziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów
59.20.ZDziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.ZDziałalność fotograficzna
77.21.ZWypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.AAgenci turystyczni
79.12.ZDziałalność organizatorów turystyki
79.90.APiloci i przewodnicy turystyczni
79.90.CPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.ZDziałalność szpitali
86.90.ADziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.DDziałalność paramedyczna
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych
91.02.ZDziałalność muzeów
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ADziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.BPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.ZPranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.ZDziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Opublikowano: 2021-02-19