poprzednie
czas na innowacje!

Model hybrydowy, czas na innowacje!

Profesjonalna obsługa, jak w stacjonarnym biurze rachunkowym.
Komfort i wygoda, bo przez internet.

Dowiedz się więcej »
następne

Przedsiębiorcy jeszcze w 2021 roku rozliczą w VAT faktury korygujące sprzedaż in minus na starych zasadach?

Przez wiele lat przedsiębiorcy przyzwyczaili się do zasad regulujących prawo obniżenia podatku VAT z tytułu wystawionej faktury korygującej sprzedaż in minus. Jednak od stycznia 2021r. weszły w życie nowe przepisy zmieniające ustawę o VAT i modyfikujące zasady rozliczania faktur korygujących sprzedaż in minus.

Jednak istnieje pewna możliwość dalszego stosowania przez cały 2021 rok starych zasad rozliczania faktury korygujących sprzedaż in minus. Na czym ona polega?

Ujęcie w ewidencji VAT faktury korygującej sprzedaż in minus do końca 2020r.

W przypadku gdy sprzedawca wystawi fakturę sprzedaży a po jej wystawieniu nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:

  1. Udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
  2. Udzielono opustów i obniżek cen,
  3. Dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. Dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
  5. Podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury
  • sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą.

Jak wynikało z art. 29a ust. 13 oraz ust. 14 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 zwaną dalej ustawą o VAT) w stanie prawnym obowiązującym do końca grudnia 2020r.  obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę.

Uzyskanie przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawniało sprzedawcę do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Zatem do faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021r. sprzedawca ujmował fakturę korygującą sprzedaży w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.

Potwierdzenie to może mieć postać m.in. elektronicznego potwierdzenia odbioru np. mailowego, faxu, odesłanego pisemnego potwierdzenia faktury korygującej, odesłanej podpisanej kopii faktury korygującej, inną.

ISTOTNE:

Jednak w stosunku do rozliczenia wszystkich faktur korygujących sprzedaż in minus wystawionych po 31 grudnia 2020r. ustawodawca wprowadził zupełnie nowe zasady.

Nowe zasady rozliczania w VAT faktur korygujących sprzedaż in minus od 1 stycznia 2021 roku

Prawodawca w stosunku do wszystkich faktur korygujących in minus wystawionych od 1 stycznia 2021r. ustanowił nowe zasady ujmowania ich w ewidencji VAT, czyli obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego do zapłaty.

Jak mówi znowelizowany art. 29a ust. 13 ustawy o VAT podatnik ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego do zapłaty w miesiącu wystawienia faktury korygującej, jeżeli:

  1. Z posiadanej przez sprzedawcę dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towarów lub usług warunki obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego do zapłaty dla dostawy towarów lub usług zawartych w fakturze korygującej oraz 
  2. Z posiadanej przez sprzedawcę dokumentacji wynika, że uzgodnione ww. warunki zostały spełnione oraz
  3. Faktura korygująca sprzedaż in minus jest zgodna z ww. posiadaną dokumentacją.

ISTOTNE:

Jeżeli w miesiącu wystawienia faktury korygującej sprzedaż in minus sprzedawca jeszcze nie posiada ww. dokumentacji, wówczas obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego do zapłaty dokona dopiero w miesiącu, w którym tę dokumentacje otrzyma.

Stare zasady rozliczania faktur korygujących in minus także w 2021 roku

Sprzedawca i nabywca na mocy art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 2419) mogą zawrzeć porozumienie, iż w 2021r. będą nadal stosować zasady rozliczania faktur korygujących sprzedaż in minus, które obowiązywały przed 1 stycznia 2021r.

ISTOTNE:

Porozumienie musi być zawarte jeszcze przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej sprzedaż in minus w 2021r. Porozumienie zgodnie z ww. art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej musi być sporządzone w formie pisemnej.

ISTOTNE:

Spisane porozumienie rozliczania faktur korygujących sprzedaż in minus dotyczy całego roku 2021.

Co ciekawe rezygnacja z (porozumienia) wyboru starych zasad rozliczania faktur korygujących sprzedaż in minus może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru. Rezygnacja musi także zostać zawarta na piśmie o czym mowa art. 13 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej.

Oczywiście do faktur korygujących sprzedaż in minus wystawionych po dniu rezygnacji podatnicy stosują już nowe zasady.

Opublikowano: 2021-03-04