Zmiany w MPP oraz w uldze na złe długi

Opublikowano: 2021-06-28

Resort Finansów aktualizuje przepisy odnoszące się do wielu płaszczyzn ewidencji JPK_V7. Jedne z tych aktualizacji wprowadzają rewolucyjne zmiany w zakresie stosowania jednego z kodów procedur sprzedaży i zakupu – „MPP”, ale nie tylko.

Jakich zmian mogą spodziewać się podatnicy w procedurach JPK_V7 od dnia 1 lipca 2021r.?

Mechanizm podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności to mechanizm zapłaty stosowany przez czynnego lub zwolnionego podatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą. Odnosi się on do obowiązku uregulowania przez podatnika VAT otrzymanej faktury sprzedaży o wartości powyżej 15.000zł brutto w taki sposób, iż:

 1. Kwota netto całości lub części wartości z faktury regulowana jest z rachunku firmowego,
 2. Odpowiadająca części lub całości kwoty netto – wartość podatku VAT z danej faktury regulowana jest ze specjalnego rachunku VAT, którym dysponuje każdy przedsiębiorca.

Oznaczenie „MPP” a zmiany w JPK_V7

Kod „MPP” jest jednym z kodów stosowanych w ewidencji JPK_V7 występującym:

 1. W procedurach sprzedaży JPK_V7,
 2. W procedurach zakupu JPK_V7.

Do tej pory, czyli do 30 czerwca 2021r. prawodawca wymagał, aby oznaczenie „MPP” stosować zarówno do transakcji sprzedaży jak i zakupu udokumentowanych fakturą o wartości powyżej 15.000zł brutto, w której:

 1. Przedmiotem transakcji jest minimum jeden towar lub usługa zawarta w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 2. Sprzedawcą jest czynny podatnik VAT.

Zatem kod „MPP” należało stosować wyłącznie do transakcji zakupu i sprzedaży objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

ISTOTNE:

Ustawodawca chciał dokonać rewolucji. Oznaczenie „MPP” podatnik stosowałby, jeżeli:

 1. Wyniknął obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji, czyli tak jak dotychczas,
 2. Podatnik dobrowolnie zapłacił za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Taki sposób stosowania kodu „MPP” w ewidencji JPK_V7 powodowałby konieczność bieżącego śledzenia wszystkich operacji, aby nie pominąć poza obowiązkowymi także i zapłaty z dobrowolnym zastosowaniem oznaczenia „MPP”.

Reakcją Ministerstwa Finansów na przyszłe, potencjalne komplikacje stosowania kodu „MPP” w takim kształcie jest całkowita likwidacja oznaczenia „MPP”.

Powyższe oznacza, że kodu „MPP” począwszy od okresu rozliczeniowego za lipiec 2021r. podatnicy prowadzący ewidencję JPK_V7 nie będą w ogóle stosowali (zarówno po stronie sprzedaży jak i po stronie zakupu).

Zwiększenie ilości przekazywanych danych w uldze na złe długi w ewidencji JPK_V7

Podatnik sprzedawca ma prawo (dobrowolność) dokonać korekty in minus z tytułu nieotrzymanych należności wynikających z wystawionych faktur sprzedaży.

Jeżeli nabywca nie zapłacił za otrzymane faktury (lub nie sprzedał danej wierzytelności) w terminie 90 dni licząc od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności (określonego w umowie lub na fakturze) sprzedawca może skorygować podatek VAT należny, który już odprowadził do urzędu skarbowego.

Korekty tej sprzedawca dokonuje w okresie rozliczeniowym, w którym upłynęło owe 90 dni.

Korekta ta nosi nazwę korekty dokonywanej z tytułu zastosowania ulgi na złe długi. Korekty tej może dokonać sprzedawca. Z kolei dłużnik (nabywca) jest zawsze zobligowany do jej dokonania niezależnie od sprzedawcy.

ISTOTNE:

Początkowo od dnia 1 lipca 2021r. prawodawca wymagał, aby sprzedawcy w przypadku zastosowania ulgi na złe długi:

 1. Ujmowali dotychczasowe, niezbędne informacje odnośnie chęci zastosowania ulgi na złe długi,
 2. Rejestrowali w ewidencji JPK_V7 termin płatności każdej faktury objętej ulgą,
 3. Wpisywali w ewidencji JPK_V7 datę zapłaty przez nabywcę każdej faktury objętej ulgą.

Zmiany w obecnym kształcie jednak wejdą w życie natomiast ustawodawca w ostatnich dniach zmienił termin rozpoczęcia ich obowiązywania.

Ostatecznie podatnicy – sprzedawcy stosujący ewidencję JPK_V7 będą mieli pół roku na przygotowanie się do powyższej zmiany w uldze na złe długi, a więc począwszy od dnia 1 stycznia 2022r. będzie obowiązek ujmowania większej ilości ww. danych w ewidencji JPK_V7 w przypadku zastosowania ulgi na złe długi.

Nabywców te zmiany nie obejmą.

Uwzględniając powyższe modyfikacje przepisów warto wspomnieć, iż urząd skarbowy będzie dysponował w przyszłym roku kolejnymi narzędziami monitorującymi zachowania podatników, a więc w przypadku ulgi na złe długi będzie analizował skrupulatność dłużników w zakresie obowiązkowego jej stosowania.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

SLIM VAT 2 – nowe propozycje uproszczeń w podatku VAT

2021-07-22

Z końcem czerwca uchwalono kolejny pakiet usprawnień w podatku VAT tzw. SLIM VAT 2 (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1236). Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia ustawy, [...]

OSS – VAT od sprzedaży zagranicznej – nowa procedura, deklaracje i terminy!

2021-07-15

Z dniem 1 lipca 2021r. obowiązują nowe zasady rozliczania sprzedaży na terenie UE, w przypadku, gdy nabywcami są podmioty niemające [...]

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju od 1 lipca 2021r.

2021-07-07

Z dniem 1 lipca 2021r. sprzedawcy oferujący swoje towary za granicą muszą zmierzyć się z całkowicie nowymi regulacjami, których ostateczny [...]

Nowe rodzaje procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JKP_V7 od 1 lipca 2021r.

2021-06-25

Od dnia 1 lipca 2021r. pojawiły się dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży. Prawodawca już w momencie tworzenia przepisów dokonywał [...]

Zmiany w oznaczeniach „GTU” od 1 lipca 2021 roku

2021-06-23

Resort Finansów opracował nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu [...]