Sprzedaż środka trwałego na ryczałcie

Opublikowano: 2023-05-05

Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą zdecydowała o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z owej działalności.

Niekiedy dochodzi do sytuacji w której podatnicy dokonują zbycia środka trwałego wprowadzonego na stan danej działalności.

Powstaje wówczas pytanie jaką stawką ryczałtu będzie opodatkowana dana sprzedaż? Co z kolei z wysokością składki zdrowotnej?

Środek trwały w działalności gospodarczej

Niezależnie od formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatnik może nabywać do firmy składniki majątku które będą środkami trwałymi jak i te które nie będą spełniały cech środka trwałego.

Środek trwały to składnik majątku:

  1. kompletny i zdatny do użytku w momencie przyjęcia do używania,
  2. o wartości 10.000 zł i powyżej (u zwolnionych podatników to kwota brutto, u czynnych to kwota netto albo netto + 50% nieodliczonego VAT),
  3. stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  4. przewidywany okres używania wynosi powyżej 12 miesięcy,
  5. został nabyty na cele prowadzonej działalności gospodarczej,
  6. został zakupiony ze środków podatnika.

ISTOTNE:

Przyjęcie do używania w firmie środka trwałego może nastąpić z dniem zakupu ale może nastąpić z innym dniem jeżeli środek trwały będzie wymagał naprawy, instalacji, montażu aby być kompletnym i zdatnym do użytku.

Sprzedaż środka trwałego a ryczałt

Ryczałt nie uwzględnia w rachunku podatku dochodowego kosztów uzyskania przychodów. Zatem cena sprzedaży netto środka trwałego podlega w całości opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym.

Sprzedaż środków trwałych w działalności gospodarczej opodatkowana jest dwoma stawkami:

  1. Sprzedaż ruchomych środków trwałych według stawki 3%.
  2. Sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych stanowiących w firmie środki trwałe według stawki 10%.

Nieruchomości niemieszkalne będące przedmiotem sprzedaży na ryczałcie zostały szczegółowo przedstawione przez ustawodawcę. Wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Nieruchomości niemieszkalne, których sprzedaż na ryczałcie opodatkowana jest stawką 10%
Lp.Opis
1.Środki trwałe podlegające ujęciu w ewidencji środków trwałych.
2.Składniki majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – (wartość początkowa nie przekracza sumy 10.000 zł) z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł.
3.Składniki majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż 12 miesięcy nie zostały zaliczone do środków trwałych.
4.Składniki majątku stanowiące spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie – nie podlegające ujęciu w ewidencji środków trwałych.
5.Składniki majątku przedsiębiorstwa w spadku.

ISTOTNE:

Ryczałt od powyżej wymienionych nieruchomości wynosi 10% od uzyskanego przychodu bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat.

ISTOTNE:

Z uwagi na brak uwzględniania kosztów uzyskania przychodów podatnik nie ujmie przy sprzedaży środka trwałego na ryczałcie niezamortyzowanej wartości zbywanego środka trwałego.

Warto dodać, iż sprzedaż nieruchomości mieszkalnych nawet jeżeli są używane w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem – muszą być opodatkowane według zasad ogólnych dla zbycia nieruchomości mieszkalnych. Tak więc według stawki 19% z uwzględnieniem dostępnych zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż środka trwałego a składka zdrowotna

Sprzedaż środka trwałego oczywiście wpływa na wysokość składnik zdrowotnej bowiem przychód ze sprzedaży środka trwałego wlicza się do przychodu wpływającego podstawę obliczenia składki zdrowotnej.

Jednakże jeżeli podatnik sprzeda środek trwały i po doliczeniu tego przychodu okaże się, iż łączony przychód od początku roku do miesiąca sprzedaży środka trwałego nie przekroczy jednego z progów limitu, to ta sprzedaż nie wpłynie na podwyższenie składki zdrowotnej.

Dla przypomnienia przedstawiono w poniższej tabeli progi przychodowe na ryczałcie i miesięczną składkę zdrowotną w zależności od przekroczenia progu dla 2023 roku.

Limity przychodów ryczałtu a wysokości składki zdrowotnej w 2023 roku
Przychód narastająco od początku roku% podstawy zdrowotnejPodstawa zdrowotnaPodstawa składki zdrowotnejMiesięczna składka zdrowotna
Do 60.000 zł606.965,94 zł4.179,56 zł376,16 zł
Powyżej 60.000 zł do 300.000 zł1006.965,94 zł626,93 zł
Powyżej 300.000 zł18012.538,69 zł1.128,48 zł

Przykład 1

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 2015r. zdecydowała, iż będzie stosować w 2023 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Od początku roku 2023 do końca lutego 2023r. osiągnęła przychód z działalności gospodarczej pomniejszony o zapłacone składki ZUS w wysokości 58.000 zł.

W marcu 2023r. sprzedała środek trwały o wartości sprzedaży 15.000 zł.

Przychód ten będzie zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej i spowoduje przekroczenie limitu przychodu narastająco od początku 2023r. do końca marca 2023r. w kwocie 60.000 zł. Skutkiem tego będzie wzrost miesięcznej składki zdrowotnej z 376,16 zł do 626,93 zł od rozliczenia za marzec 2023r.

Przykład 2

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od 2015r. zdecydowała, iż będzie stosować w 2023 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Od początku roku 2023 do końca kwietnia 2023r. osiągnęła przychód z działalności gospodarczej pomniejszony o zapłacone składki ZUS w wysokości 36.000 zł.

W maju 2023r. sprzedała środek trwały o wartości sprzedaży 11.000 zł, a pozostałe przychody opiewały na sumę 9.000 zł.

Do rozliczenia za maj 2023r. podatnik nie przekroczył limitu przychodu narastająco od początku 2023r. do końca kwietnia 2023r. w kwocie 60.000 zł. Zatem sprzedaż środka trwałego nie wpłynęła w tym wypadku na wysokość składki zdrowotnej.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Limit małego podatnika VAT – praktyczne zastosowanie

2023-12-04

Limit małego podatnika VAT daje wiele korzyści niemniej podatnik musi spełnić kilka podstawowych warunków. Limit małego podatnika VAT to także [...]

Zakup środka transportu poza RP w trybie WNT, a obowiązek złożenia VAT-23 i zapłaty podatku

2023-11-28

Na przedsiębiorcach nabywających środki transportu z krajów UE ciąży m.in. obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku VAT z tytułu ich wewnątrzwspólnotowego [...]

KSeF 2024 – Sankcje za niestosowanie przepisów o KSeF. Dokumenty, które nie będą wystawiane za pośrednictwem KSeF. Przepisy przejściowe łagodzące obowiązki i sankcje

2023-11-23

Już w lipcu 2024 roku podatnicy będą zobowiązani do wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowy obowiązek to [...]

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości przewyższającej limit 50.000 EUR

2023-11-18

Niemal każdy podatnik korzysta z możliwości jaką mu daje jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 50.000 EUR rocznie. Jednorazowa amortyzacja środków [...]

Sprzedaż samochodu osobowego po okresie korekty VAT

2023-11-13

Sprzedaż samochodu osobowego kupionego do działalności rodzi kilka obowiązków przez które musi przejść przedsiębiorca. Nie są to obowiązki wynikające jedynie [...]