Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości przewyższającej limit 50.000 EUR

Opublikowano: 2023-11-18

Niemal każdy podatnik korzysta z możliwości jaką mu daje jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 50.000 EUR rocznie.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych oznacza to, że podatnik może ująć w koszty wartość zakupionego środka trwałego w miesiącu jego nabycia do wartości limitu (rocznego) 50.000 EUR.

Limit ten odnosi się do wszystkich środków trwałych a nie do pojedynczego nabycia a zatem wartość zakupów środków trwałych w skali roku nie może przekroczyć 50.000 EUR jeżeli podatnik chce je ująć w kosztach firmy w momencie zakupu.

Co jednak jeżeli przekroczy?

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji środka trwałego do wartości 50.000 EUR rocznie

Z jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR może skorzystać tzw. mały podatnik PIT i podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą.

Nawiązując do art. 22k ust. 7 ustawy o PIT z jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR może skorzystać:

 1. osoba fizyczna rozpoczynająca w danym roku prowadzenie działalności gospodarczej,
 2. osoba fizyczna, która prowadziła przez cały zeszły rok działalność gospodarczą oraz nie przekroczyła w poprzednim 2023 roku limitu przychodów ze sprzedaży brutto w kwocie 9.654.000 zł (dla 2024 limit ten wyniesie 9.218.000 zł).

ISTOTNE:

Limit jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR w przeliczeniu na złotówki na rok 2023 wynosi 241.000 zł.

Natomiast na rok 2024 limit ten wyniesie 230.000 zł.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 50.000 EUR dotyczy środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł. Nie dotyczy tzw. niskocennych środków trwałych.

Należy dodać, iż jednorazowa amortyzacja do 50.000 EUR zalicza się do pomocy de minimis. Oznacza to, że korzystanie z tej amortyzacji zmniejsza wartość limitu pomocy przewidzianego dla przedsiębiorców. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli przedsiębiorca korzysta z kilku narzędzi pomocy de minimis m.in. niektóre kredyty, pożyczki, dotacje, subwencje, dopłaty, umorzenia zobowiązań podatkowych, rozłożenia na raty, inne.

ISTOTNE:

Z jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR nie skorzystają podatnicy, którzy:

 • zostali utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności i w roku jej rozpoczęcia i w kolejnych dwóch latach prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek takiego przedsiębiorcy, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego do wartości 50.000 EUR

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych pozwala na ujęcie w kosztach niekiedy pełnej wartości zakupionego do firmy środka trwałego.

W przypadku gdy mowa o jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR podatnik ma możliwość ująć jednorazowo w koszty w roku podatkowym jeden lub kilka środków trwałych do łącznej wartości 50.000 EUR.

Ten typ jednorazowej amortyzacji obejmuje nowe albo używane środki trwałe. Składnik majątku który jest środkiem trwałym w firmie powinien posiadać następujące cechy:

 1. być zdatny i kompletny do używania,
 2. został przeznaczony na cele prowadzonej działalności,
 3. został sfinansowany ze środków przedsiębiorcy, który go nabył do działalności,
 4. jego wartość przekracza kwotę 10.000 zł,
 5. okres użytkowania w firmie będzie dłuższy niż 12 miesięcy,
 6. nie jest to środek trwały wymieniony w ustawie jako niepodlegający w ogóle amortyzacji np. grunt.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych do wartości 50.000 EUR rocznie dotyczy środków trwałych zawartych w grupach 3, 4, 5, 6, 7 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT):

 • grupa 3 to KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE,
 • grupa 4 to MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA,
 • grupa 5 to MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE
 • grupa 6 to URZĄDZENIA TECHNICZNE,
 • grupa 7 to ŚRODKI TRANSPORTU, z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 to NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

ISTOTNE:

Jeżeli podatnik stosuje wobec danego środka trwałego jednorazową amortyzację do 50.000 EUR to nie może w stosunku do niego stosować innej metody amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego przekraczającego wartość 50.000 EUR

Jak już wspomniano limit jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR w przeliczeniu na złotówki na rok 2023 wynosi 241.000 zł a na rok 2024 wyniesie 230.000 zł.

Należałoby się zastanowić co się stanie gdy wartość początkowa zakupionego środka trwałego przekroczy w ciągu roku ww. limity jednorazowej amortyzacji.

ISTOTNE:

Wartość początkowa w przypadku zakupu środka trwałego to cena ich nabycia.

Jeżeli natomiast środek trwały był używany przez podatnika przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych i nie był wcześniej amortyzowany to wartością początkową będzie cena jego nabycia, nie wyższa od jego wartości rynkowej.

Cena nabycia to kwota należna sprzedawcy.

Cena ta jest powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.

Cena nabycia jest także pomniejszona o podatek VAT gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT.

ISTOTNE:

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji do 50.000 EUR nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT spełnia warunki małego podatnika PIT. W miesiącu październiku 2023r. nabył koparko – ładowarkę o wartości początkowej netto 280.000 zł. W roku 2023 nie dokonał jeszcze jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Sumę 241.000 zł (pełną wartość limitu) ujął w koszty w miesiącu nabycia i wprowadzenia koparko-ładowarki do używania czyli w październiku 2023r.

Co dalej?

Czynny podatnik VAT od nowego roku a więc od stycznia 2024r. pozostałą wartość koparko – ładowarki czyli 39.000 zł będzie musiał amortyzować w czasie. Nie będzie mógł ująć tej pozostałej wartości jednorazowo w koszty w roku 2024.

Będzie mógł wybrać metodę liniową albo metodę degresywną zgodnie z art. 22k ust. 8 ustawy o PIT.

Przykład 2

Czynny podatnik VAT spełnia warunki małego podatnika PIT. W miesiącu wrześniu 2023r. nabył samochód ciężarowy o wartości początkowej netto 250.000 zł. W roku 2023 nie dokonał jeszcze jednorazowej amortyzacji środków trwałych.

Sumę 241.000 zł (pełną wartość limitu) ujął w koszty w miesiącu nabycia i wprowadzenia samochodu ciężarowego do używania czyli w październiku 2023r.

Co dalej?

Czynny podatnik VAT od nowego roku a więc od stycznia 2024r. pozostałą wartość samochodu ciężarowego czyli 9.000 zł będzie musiał amortyzować w czasie. Nie będzie mógł ująć tej pozostałej wartości jednorazowo w koszty w roku 2024.

Będzie mógł wybrać metodę liniową albo metodę degresywną zgodnie z art. 22k ust. 8 ustawy o PIT.

Końcowo warto dodać, iż na mocy art. 22h ust. 4 ustawy o PIT podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych:

 1. w równych ratach co miesiąc albo
 2. w równych ratach co kwartał, albo
 3. jednorazowo na koniec roku podatkowego (ujęcie to uwzględnia odpisy amortyzacyjne łącznie za wszystkie 12 miesięcy albo 4 kwartały danego roku ujęte jednym zapisem na koniec tego roku).

Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych ujęta w koszty w pierwszym roku podatkowym (w roku wprowadzenia do ewidencji środków trwałych), nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.

Zatem w powyższym przypadku ten przepis nie znajdzie zastosowania.

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Wniosek do GUS o klasyfikację działalności, towaru lub usługi. Funkcja ochronna interpretacji GUS

2024-06-15

Trudności w klasyfikacji towarów, czy usług dla wielu przedsiębiorców stanowią istotny problem wpływający m.in. na wysokość opodatkowania ich przychodów. W [...]

Faktura kosztowa otrzymania z opóźnieniem – ujęcie w KPiR

2024-06-12

Podstawowym dowodem dokumentującym zakup towarów jest faktura. W praktyce mogą jednak wystąpić takie sytuacje gdy przedsiębiorca najpierw otrzymuje towar, a [...]

Czy można złożyć wstecznie wniosek o wspólne rozliczenie w trybie korekty zeznania podatkowego?

2024-06-09

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko niesie za sobą istotne korzyści finansowe związane m.in. z [...]

Aktualizacja adresu przedsiębiorcy na gruncie prawa podatkowego

2024-06-06

W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi rejestrujących działalność gospodarczą konieczne jest wskazanie adresu zamieszkania podatnika będącego adresem właściwym do korespondencji. [...]

Roczna korekta VAT od samochodu osobowego a wpływ na przychody oraz koszty w PIT

2024-06-03

W zakresie w jakim dany towar jest wykorzystywany jednocześnie do czynności opodatkowanych VAT oraz zwolnionych od VAT podatnik jest zobowiązany [...]