Czy można złożyć wstecznie wniosek o wspólne rozliczenie w trybie korekty zeznania podatkowego?

Opublikowano: 2024-06-09

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko niesie za sobą istotne korzyści finansowe związane m.in. z możliwością wykorzystania podwójnej kwoty wolnej od podatku, czy „ucieczką” z drugiego progu skali podatkowej. W pewnych okolicznościach podatnicy mogą przeoczyć opisane powyżej zalety i złożyć indywidualne zeznanie podatkowe. Czy istnieje możliwości skorygowania zeznania po 30 kwietnia i uzyskania dodatkowego zwrotu podatku?

Niekorzystny dla podatników przepis został uchylony

Z dniem 1 stycznia 2019 roku uchylono art. 6 ust. 10, który zabraniał składania wniosku o wspólne rozliczenie po terminie złożenia zeznania. Uchylenie przepisu miało zastosowanie już do dochodów osiągniętych w 2018 roku. Powyższe oznacza, że aktualnie podatnicy mogą skutecznie złożyć wniosek o wspólne rozliczenie z datą wsteczną i skorygować uprzednio złożone zeznanie podatkowe. Omawiany przypadek został zobrazowany na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pani Joanna samotnie wychowuje córkę. W dniu 30 kwietnia 2024r. złożyła indywidualne zeznanie podatkowe wykazując podstawę opodatkowania w wysokości 80 000 zł i podatek należy w kwocie 6 000 zł.

Pani Joanna w maju zorientowała się, że korzystniejszym wariantem byłoby złożenie zeznania jako osoba samotnie wychowująca dziecko i sporządziła korektę uprzednio złożonego PIT-37.

Powyższy zabieg umożliwił zastosowanie korzystnego dla wspólnego rozliczenia mechanizmu obliczenia podatku od połowy dochodu w podwójnej wysokości. Podatek wyniósł więc (80 000/2 x 12% – 3 600) x 2 = 2 400 zł.

Pani Joanna zyskała 3 600 zł.

Powyższą możliwość potwierdza również fiskus w najnowszych interpretacjach. Jako przykład w tym miejscu może posłużyć interpretacja indywidualna z dnia 15 kwietnia 2024 roku, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.98.2024.2.MD. Jeden z kluczowych fragmentów związanych z omawianym zagadnieniem „Wobec powyższego, w świetle przepisów obowiązującego prawa, zgodzić należy się z Panią, że może Pani złożyć korekty zeznań podatkowych za lata 2019-2023 w celu skorzystania z preferencyjnej formy rozliczenia dla osoby samotnie wychowującej dziecko.”

Korekty można składać wstecznie ale tylko za lata nieprzedawnione

W zakresie uprawnienia do złożenia korekty oraz terminu w jakim podatnik ma prawo skorygować uprzednio złożone zeznanie podatkowe, należy posłużyć się ogólnymi regulacjami z tego zakresu zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Wynika z nich, że:

  • jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację (art. 81 § 1),
  • zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1).

Powyższe oznacza, że prawo do korekty istnieje dopóki, dopóty nie przedawniło się zobowiązanie podatkowe. Z końcem 2024 roku przedawnieniu ulegnie rok podatkowy 2018, stąd podatnicy mogą skutecznie złożyć korekty za lata 2018-2023.

Omawiając zagadnienie korekty należy istotnie zaznaczyć, iż skutecznie złożona korekta zastępuje uprzednio złożone zeznanie podatkowe. Dla przykładu, jeżeli małżonkowie złożyli dwa odrębne (indywidualne) PITy, to złożenie wspólnego rozliczenia w trybie korekty, powoduje iż uprzednio złożone deklaracje tracą byt prawny.

Gdyby z pewnych względów okazało się, iż małżonkowie chcą skorygować swoje zeznanie, w ten sposób, iż zeznanie wspólne miałoby zostać zastąpione dwoma zeznaniami indywidualnymi, również istnieje taka możliwość.

W jakim terminie urząd dokona zwrotu nadpłaty wynikającego z korekty zeznania rocznego? Pomniejszenie nadpłaty o różnicę w wysokości 1,5% podatku na rzecz OPP

Zwrot nadpłaty wynikający ze skorygowanego zeznania podatkowego podlega zwrotowi w dwóch terminach, które uzależnione są od sposobu złożenia korekty. Zgodnie z art. 77 § 2 Ordynacji podatkowej, nadpłata wynikająca ze skorygowanej deklaracji podlega zwrotowi w terminie:

  • 45 dni, w przypadku złożenia korekty drogą elektroniczną,
  • 3 miesięcy, w przypadku złożenia korekty w formie papierowej.

Co do zasady zabieg polegający na wstecznym wspólnym rozliczeniu ma za zadanie zmniejszenie kwoty należnego podatku. Powstaje w tej sytuacji problem z przekazanym wcześniej 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Nadpłata zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy 1,5% przekazanego podatku wynikającego z deklaracji pierwotnej, a 1,5% przekazanego podatku wynikającego z korekty zeznania (art. 77c Ordynacji podatkowej). Istnieje wyjątek od powyższej zasady, bowiem 1,5% podatku na OPP można skutecznie skorygować w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (art. 45c ustawy o PIT). Zatem, jeżeli podatnik złoży korektę w ciągu miesiąca od dnia 30 kwietnia, skutecznie skoryguje również informację w zakresie przekazania 1,5% podatku. Nadpłata więc nie powinna być pomniejszona o różnicę pomiędzy pierwotną, a zaktualizowaną kwotą podatku. Końcowo warto nadmienić, że organ przekaże zadeklarowaną kwotę na rzecz wybranej OPP pod warunkiem, że podatnik zapłaci pełną kwotę podatku należnego wynikającego z rozliczenia rocznego w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Autor- Łukasz Kluczyński

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Wniosek do GUS o klasyfikację działalności, towaru lub usługi. Funkcja ochronna interpretacji GUS

2024-06-15

Trudności w klasyfikacji towarów, czy usług dla wielu przedsiębiorców stanowią istotny problem wpływający m.in. na wysokość opodatkowania ich przychodów. W [...]

Faktura kosztowa otrzymania z opóźnieniem – ujęcie w KPiR

2024-06-12

Podstawowym dowodem dokumentującym zakup towarów jest faktura. W praktyce mogą jednak wystąpić takie sytuacje gdy przedsiębiorca najpierw otrzymuje towar, a [...]

Czy można złożyć wstecznie wniosek o wspólne rozliczenie w trybie korekty zeznania podatkowego?

2024-06-09

Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko niesie za sobą istotne korzyści finansowe związane m.in. z [...]

Aktualizacja adresu przedsiębiorcy na gruncie prawa podatkowego

2024-06-06

W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi rejestrujących działalność gospodarczą konieczne jest wskazanie adresu zamieszkania podatnika będącego adresem właściwym do korespondencji. [...]

Roczna korekta VAT od samochodu osobowego a wpływ na przychody oraz koszty w PIT

2024-06-03

W zakresie w jakim dany towar jest wykorzystywany jednocześnie do czynności opodatkowanych VAT oraz zwolnionych od VAT podatnik jest zobowiązany [...]