Kiedy można sprzedać samochód osobowy będący środkiem trwałym za pomocą VAT-MARŻY?

Opublikowano: 2024-06-27

Niemal w każdej działalności gospodarczej użytkowany jest jakikolwiek pojazd samochodowy. W większości prowadzonych działalności przynajmniej jeden raz zakupiono samochód osobowy (środek trwały) do działalności gospodarczej.

W każdej działalności w której przedsiębiorca posiada na stanie środków trwałych – samochodów osobowy nie raz zastanawiał się jak najkorzystniej w świetle VAT sprzedać te auto w momencie kiedy jego wartość użytkowana w firmie uległa obniżeniu.

Z pomocą przychodzi procedura VAT-MARŻA. Czy jednak zawsze można ją zastosować w odniesieniu do sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwały.

Samochód osobowy stanowiący środek trwały

Kiedy samochód osobowy będzie stanowił środek trwały w działalności? Przede wszystkim wtedy kiedy będzie spełniał cechy środka trwałego.

Samochód osobowy nabyty i wprowadzony na stan ewidencji środków trwałych będzie środkiem trwałym gdy:

 • będzie kompletny i zdany do użytku,
 • będzie użytkowany dłużej niż 12 miesięcy,
 • został zakupiony na cele prowadzonej działalności,
 • został nabyty ze środków przedsiębiorcy,
 • nie został sfinansowany dotacją, subwencją lub innym zwrotem kosztów.

Środkiem trwałym (obcym) będzie także samochód osobowy spełniający ww. cechy, który jest użytkowany na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia czy umowy o podobnym charakterze.

W niniejszej publikacji skupiono jednak uwagę na samochód osobowy, który został nabyty do działalności, wprowadzony na stan środków trwałych a następnie sprzedany.

Procedura sprzedaży VAT-MARŻA

Czynny podatnik VAT ma prawo zastosować procedurę VAT-MARŻA jeżeli sprzedaje:

 • dzieła sztuki,
 • przedmioty kolekcjonerskie,
 • antyki,
 • towary używane.

ISTOTNE:

Procedura VAT-MARŻA dotyczy opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, towarów używanych przy czym opodatkowaniu VAT podlega kwoty MARŻY a więc różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a ceną zakupu zbywanej rzeczy.

ISTOTNE:

Procedura VAT-MARŻA pozwala na opodatkowanie podatkiem VAT samej różnicy pomiędzy ceną sprzedaży jaką ustali sprzedawca na daną rzecz a ceną nabycia po jakiej zakupił daną rzecz.

USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA VAT-MARŻĄ
VAT-MARŻA BRUTTO=CENA SPRZEDAŻYCENA ZAKUPU
VAT-MARŻA BRUTTO/1,23
(gdy stawka VAT wynosi 23%)
=VAT MARŻA NETTO (PODSTAWA OPODATKOWANIA VAT DO UJĘCIA W EWIDENCJI I DEKLARACJI JPK_V7X)

Przedsiębiorcy chcą zastosować procedurę VAT-MARŻĘ w odniesieniu do sprzedaży środka trwałego muszą sięgnąć to definicji towarów używanych. Towary używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, antyki, przedmioty kolekcjonerskie czy metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112).

ISTOTNE:

Procedura VAT-MARŻA może być zastosowana przez sprzedawcę będącym czynnym podatnikiem VAT jeżeli towar używany zakupił od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT (także z zagranicy),
 2. podatnika, a dostawa tego towaru była zwolniona z podatku VAT (przedmiotowo czyli z uwagi na rodzaj sprzedaży) lub podmiotowo (podatnik nie przekroczył rocznego limitu obrotu 200.000 zł stad jest podatnikiem zwolnionym z VAT),
 3. podatników, a dostawa tego towaru była opodatkowana także procedurą VAT-MARŻA,
 4. podatników podatku od wartości dodanej – czynnych podatników VAT z zagranicy jeżeli dostawa tego towaru była zwolniona (podmiotowo lub przedmiotowo).

Kiedy można sprzedać samochód osobowy będący środkiem trwałym za pomocą VAT-MARŻY?

Wielu przedsiębiorców nabywa samochody osobowe i wprowadza je na stan środków trwałych (do ewidencji środków trwałych).

Po pewnym okresie użytkowania – dłuższym lub krótszym zadają sobie pytanie czy będą mogli sprzedać dany środek trwały korzystniej, a więc przy zastosowaniu procedury VAT-MARŻA.

W pierwszej kolejności należy powiedzieć, że sprzedaż środka trwałego – samochodu osobowego na podstawie VAT-MARŻY zależy do od formy nabycia.

Jeżeli samochodów osobowy (środek trwały) do firmy przedsiębiorca nabył od konsumenta albo przedsiębiorcy (polskiego lub spoza Polski) na podstawie:

 1. umowy kupna-sprzedaży,
 2. faktury VAT-MARŻA,
 3. faktury ze stawką zwolnioną z VAT (zw.)

– to pierwszy warunek zastosowania procedury VAT-MARŻA do sprzedaży tego samochodu jest spełniony.

Kolejny warunek to określenie czy nabyty samochód osobowy jest towarem używanym. Pamiętając o art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT za towary używane (na potrzeby VAT-MARŻA) uważa się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie.

Trzeci warunek to status przedsiębiorcy który nabył dany samochodów osobowy, wprowadził do ewidencji środków trwałych i będzie go za jakiś czas sprzedawał. Status tego przedsiębiorcy musi mieć postać czynnego podatnika VAT.

Ostatnim warunkiem zastosowania procedury VAT-MARŻA do sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym to założenie (już przy nabyciu tego samochodu) jego dalszej sprzedaży po okresie wykorzystywania go w działalności.

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT nabył w roku 2017 do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności samochód osobowy o wartości 35.000 zł. Wprowadził go na stan środków trwałych.

Przy zakupie tego samochodu przedsiębiorca wiedział, że kupuje go na pewien czas – kilku lat użytkowania w działalności a następnie będzie chciał go sprzedaż i kupić inny samochód.

W tej sytuacji przedsiębiorca ma prawo sprzedać ten samochód z zastosowaniem procedury VAT-MARŻA.

Przykład 2

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT nabył w roku 2019 do innego przedsiębiorcy samochód osobowy o wartości 29.000 zł. Wprowadził go na stan środków trwałych.

Przy zakupie tego samochodu przedsiębiorca wiedział, że kupuje go tylko na określony czas używania w działalności a następnie będzie chciał go sprzedaż i kupić inny.

W tej sytuacji przedsiębiorca ma prawo sprzedać ten samochód z zastosowaniem procedury VAT-MARŻA.

Końcowo warto podsumować w formie tabelarycznej bezwzględne warunki zastosowania procedury VAT-MARŻA do opodatkowania VAT sprzedawanego samochodu osobowego będącego środkiem trwałym.

Warunki zastosowania opodatkowania VAT procedurą VAT-MARŻA dla sprzedaży samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w działalności sprzedającego
Lp.Warunek
1.Samochód osobowy wypełnia definicję towaru używanego
2.Samochód osobowy został nabyty od konsumenta, przedsiębiorcy który korzysta ze zwolnienia z VAT albo sprzedaje samochód osobowy na podstawie VAT-MARŻY
3.Sprzedający samochód osobowy jest czynnym podatnikiem VAT (procedura VAT-MARŻA dostępna jest tylko dla sprzedających – czynnych podatników VAT)
4.Samochód osobowy został zakupiony na cele działalności, a przy zakupie od razu założono jego dalszą odsprzedaż

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Świadczenie usług poza granicami kraju a możliwość odliczenia VAT w Polsce

2024-07-21

Z uwagi na terytorialny charakter podatku VAT dana usługa może podlegać opodatkowaniu w innym niż Polska kraju. Jednocześnie w związku [...]

KSeF – duże zmiany w fakturach korygujących. Likwidacja not korygujących

2024-07-18

Krajowy System e-Faktur (KSeF) stanie się niedługo obowiązkiem dla wszystkich przedsiębiorców. Istotna zmiana jawi się między innymi na gruncie faktur [...]

Zmiana przeznaczenia pojazdu a korekta VAT odliczonego od pierwszej rat leasingowej

2024-07-15

W sytuacji gdy leasingowany pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik ma prawo do dokonania pełnego odliczenia [...]

Prawo do odliczenia VAT z faktur sprzed rejestracji jako czynny podatnik VAT i bez NIP nabywcy

2024-07-12

Osoba fizyczna która zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może ponosić pewne wydatki jeszcze przed formalną rejestracją. W związku z tym [...]

Wakacje składkowe 2024 dla przedsiębiorców – czym są i jak z nich skorzystać

2024-07-09

Ustawa z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przeszła kompletną [...]