poprzednie
wiedza i doswiadczenie

Możesz nam zaufać!

  • 22 lat w branży usług księgowych
  • 11 lat w modelu hybrydowym
  • Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
  • Umowa z przeniesieniem odpowiedzialności na biuro rachunkowe
Poznaj naszą historię »
następne

Ważne zmiany dotychczasowych ustaw tarczy antykryzysowej w nowej odsłonie tarczy 6.0

Projekt ustawy z dnia 26.10.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwany dalej projektem ustawy) oferuje kilka zmian w dotychczas dostępnych rozwiązaniach pomocowych dla firm. Jakie najistotniejsze zmiany nastąpią wraz z prowadzeniem tarczy antykryzysowej 6.0?

Bezzwrotna dotacja 5.000zł dla firm

Dofinansowanie w kwocie 5.000zł jest jednorazową, bezzwrotną pomocą ma mikro i małych firm, którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą. Zatem na ten dzień działalność nie mogła być zawieszona.

Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji jest to, aby przeważający rodzaj działalności zawierał się w jednej z poniżej przedstawionych w tabeli rodzajów działalności.

Drugi warunek uzyskania bezzwrotnej dotacji to, przychód netto z prowadzonej działalności za październik albo listopad 2020r. niższy o minimum o 40% niż przychód z tego samego okresu, czyli albo za październik, albo za listopad 2019r.

Dotacja 5.000zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej będzie bezzwrotna, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził daną działalność przez 3 miesiące licząc od dnia otrzymania środków pieniężnych. W przeciwnym razie dotacja będzie zwrotna w ciągu 12 miesięcy (jednak licząc po upływie 3 miesięcy od otrzymania środków).

Poniższa tabelka prezentuję informację które firmy mogą ubiegać się o dotację w wysokość 5.000zł .

Numer przeważającej działalności PKDOpis
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach
i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach
i targowiskach
56.10.Arestauracje
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne
56.29.Zpozostała działalność gastronomiczna
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Zprodukcja filmów, nagrań wideo itp.
74.20.Zdziałalność fotograficzna
77.21.Zwypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Zorganizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Zpozaszkolna edukacja sportowa
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.Ddziałalność paramedyczna
90.01 Zwystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Zwspomaganie przedstawień
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych
93.13.Zdziałalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Zpozostała działalność sportowa
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek
93.29.Adziałalność pokojów zagadek
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa
96.04.Zdziałalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Zwolnienie z opłaty targowej

Resort Finansów zamierza utworzyć gminom narzędzie umożliwiające zawieszenie poboru opłaty targowej. Dla przypomnienia opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych (sp. z o.o.) oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. spółka cywilna, jawna) dokonujących sprzedaż na targowiskach (także w budynkach).

Zawieszenie poboru opłaty targowej miałoby dotyczyć całego roku 2021. Jednak decyzję odnośnie zawieszenia, ustalenia wysokości opłaty będzie musiała podjąć każda gmina.

Jeżeli jednak w danym mieście będzie miało miejsce zawieszenie opłaty targowej, gmina otrzyma rekompensatę z tytułu utraty dochodów z funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Przedłużenie okresu ubiegania się o niektóre dotychczasowe dofinansowania

Ministerstwo Finansów zdecydowało, iż firmy, które dotąd nie skorzystały z niektórych dofinansowań będą mogły tego dokonać jeszcze do końca czerwca 2021r.

Dotyczy to następujących dofinansowań:

  1. Do części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS ze względu na spadek obrotów (z PUP),
  2. Do części kosztów prowadzenia działalności ze względu na spadek obrotów (z PUP),
  3. Mikropożyczki (z PUP).

Przedłużenie okresu ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe dla branży turystycznej

Firmy z branży turystycznej, eventowej które zapoczątkowały swoją działalność najpóźniej 31 marca 2020r. mają możliwość składania wniosków o dodatkowe świadczenie postojowe od 15 października.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą składać w 2020r. jeżeli wystąpił u nich przestój działalności związany z rozprzestrzeniającą się pandemią Covid-19.

Zmiana w projekcie ustawy umożliwia natomiast składanie wniosków o dodatkowe świadczenie postojowe dla ww. branż także w 2021r.

Zmiany w dofinansowaniu do części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej dla samozatrudnionych oraz mikropożyczki

Firmy, które otrzymały dofinansowanie do części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (samozatrudnieni) a nie wykorzystały go zgodnie z ustawowymi założeniami miały obowiązek zwrócić część niewykorzystanych środków.

Podstawowym warunkiem było prowadzenie działalności gospodarczej przez cały okres otrzymywania dofinansowania (można ubiegać się o dofinansowanie na 1, 2 lub 3 miesiące).

I tu pojawiał się problem w sytuacji śmierci przedsiębiorcy. MF postanowiło uregulować tę sytuację w taki sposób, że gdy nastąpi zgon przedsiębiorcy (beneficjenta dofinansowania)
w czasie od dnia przyznania dofinansowania do końca czasu przekazania całości dofinansowania to spadkobiercy nie będą mieli obowiązku zwrotu niewykorzystanych przez przedsiębiorcę środków.

Jeśli chodzi z kolei o otrzymanie przez firmę mikropożyczki a następnie śmierci przedsiębiorcy (beneficjenta) to zmiany zakładają, że w sytuacji śmierci przedsiębiorcy przed upływem 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (okres karencji), spadkobiorcy nie będą zobowiązani do spłaty pożyczki.

Opublikowano: 2020-11-09