poprzednie
czas na innowacje!

Model hybrydowy, czas na innowacje!

Profesjonalna obsługa, jak w stacjonarnym biurze rachunkowym.
Komfort i wygoda, bo przez internet.

Dowiedz się więcej »
następne

Kluczowe propozycje dla firm w tarczy antykryzysowej 6.0

Aktualnie jest już przygotowany projekt ustawy z dnia 26.10.2020r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawierający rozwiązania tarczy antykryzysowej o numerze 6.

Poniższe rozwiązania wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Jakie najważniejsze narzędzia pomocowe zostaną udostępnione firmom?

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020r. dla niektórych branż

Prawodawca proponuje zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc listopad 2020r.

Zwolnienie miałoby objąć składki:

  1. Ubezpieczenia społecznego,
  2. Zdrowotną,
  3. Funduszu pracy i FGŚP,
  4. FEP (fundusz emerytur pomostowych),
  5. Funduszu solidarnościowego.

Jednak, aby móc skorzystać ze zwolnienia płatnik składek musi spełnić poniższe warunki:

  1. Wiodącym rodzajem działalności musi być jeden z niżej wymienionych rodzajów PKD,
  2. Firma została zgłoszona jako płatnik składek najpóźniej 30 czerwca 2020r.,
  3. Przychód netto za listopad 2020r. był niższy o minimum 40% niż przychód osiągnięty w listopadzie 2019r.

Wnioski o zwolnienie z ZUS za listopad 2020r. płatnicy składek będę mogli złożyć najdalej w terminie do końca stycznia 2021r.

Tak jak poprzednio płatnik składek obowiązkowo składa deklaracje rozliczeniowe za listopad 2020r., co będzie także warunkowało otrzymanie zwolnienia.

Poniższa tabelka prezentuję informację , które firmy mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020r.

Numer przeważającej działalności PKDOpis
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach
i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach
i targowiskach
56.10.Arestauracje
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne
56.29.Zpozostała działalność gastronomiczna
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Zprodukcja filmów, nagrań wideo itp.
74.20.Zdziałalność fotograficzna
77.21.Zwypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Zorganizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Zpozaszkolna edukacja sportowa
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.Ddziałalność paramedyczna
90.01 Zwystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Zwspomaganie przedstawień
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych
93.13.Zdziałalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Zpozostała działalność sportowa
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek
93.29.Adziałalność pokojów zagadek
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa
96.04.Zdziałalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Jednorazowe świadczenie postojowe dla niektórych branż

Płatnik składek, który prowadził na dzień 30 września 2020r. działalność gospodarczą będzie miał możliwość złożenia wniosku do ZUS o uzyskanie jednorazowego świadczenia postojowego.

Warunkiem uzyskania świadczenia postojowego jest prowadzenie wiodącego rodzaju działalności gospodarczej, zawartego w poniższej tabeli.

Drugim warunkiem uzyskania świadczenia jest to, że przychód netto z prowadzonej działalności za październik albo listopad 2020r. ma być minimum o 40% niższy niż przychód z tego samego okresu, czyli albo za październik, albo za listopad 2019r.

Wnioski o ubieganie się o zwolnienie z ZUS jak i świadczenie postojowe na dzień dzisiejszy nie są jeszcze przygotowane przez ZUS.

Poniższa tabelka prezentuje podział na wiodące PKD firm, które będą mogły ubiegać się o świadczenia postojowe.

Numer przeważającej działalności PKDOpis
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach
i targowiskach
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach
i targowiskach
56.10.Arestauracje
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne
56.29.Zpozostała działalność gastronomiczna
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Zprodukcja filmów, nagrań wideo itp.
74.20.Zdziałalność fotograficzna
77.21.Zwypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Zorganizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Zpozaszkolna edukacja sportowa
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna
86.90.Ddziałalność paramedyczna
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych
93.13.Zdziałalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Zpozostała działalność sportowa
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek
96.04.Zdziałalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej
Opublikowano: 2020-11-10