poprzednie
czas na innowacje!

Model hybrydowy, czas na innowacje!

Profesjonalna obsługa, jak w stacjonarnym biurze rachunkowym.
Komfort i wygoda, bo przez internet.

Dowiedz się więcej »
następne

Dofinansowania z urzędów pracy i ZUS tarcza 8.0.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 371) wprowadzono kolejną już odsłonę „tarczy antykryzysowej” określanej mianem „tarczy 8.0”. Implementuje ona dodatkowe instrumenty dla przedsiębiorców, stanowiące rozszerzenie tarczy 7.0, której najważniejsze założenia przedstawiliśmy tutaj: https://www.taxe.pl/blog/1138/dofinansowania-z-urzedow-pracy-i-zus-tarcza-6-0-i-7-0/#more-1138. Poniżej zamieszczamy kluczowe informacje w zakresie najnowszych możliwości pozyskania środków przez przedsiębiorców dotkniętych pandemią, z uwzględnieniem przepisów przejściowych, które mają zastosowanie dla podmiotów, które korzystały już z tarczy 7.0!

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Dotacja do 5000 zł, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom na podstawie tarczy 8.0 (art. 15zze4 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19) bazuje na analogicznych warunkach, które zostały sformułowane w poprzedniej odsłonie tarczy. Zatem kluczowe jest prowadzenie przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020r. w zakresie jednego z wymienionych w rozporządzeniu kodów PKD oraz odnotowanie spadku przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40% w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedzającego lub we wrześniu 2020r. (tarcza 8.0 wprowadziła dodatkowy okres porównawczy w postaci miesiąca września 2020r. dla wszystkich instrumentów tarczy).

Tarcza 8.0 podzieliła przedsiębiorców na dwie grupy sklasyfikowane danymi kodami PKD:

  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – przedsiębiorcy z tej grupy mogą otrzymać dotację dwukrotnie,
  • 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – przedsiębiorcy z tej grupy mogą otrzymać dotację trzykrotnie.

*w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

Czas na składanie wniosków upływa z dniem 31 maja 2021r. – tarcza 8.0 wydłużyła termin aż o 2 miesiące!

ISTOTNE:

W przypadku udzielenia dotacji na podstawie tarczy 7.0, liczbę dotacji z tarczy 8.0 pomniejsza się o jeden. Ponadto w przypadku gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano dany miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację.

Zwolnienie ze składek ZUS

Instrument z tarczy 8.0 w postaci zwolnienia ze składek ZUS również bazuje na przyznawaniu pomocy w oparciu o przeważający kod PKD aktualny na dzień 30 listopada 2020r. Nieco inaczej kształtuje się natomiast warunek spadku przychodów, bowiem spadek ten w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku winien wynosić co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r. Przedsiębiorca winien być również zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020r.

W tym przypadku również podzielono przedsiębiorców na dwie grupy sklasyfikowane danymi kodami PKD:

  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – przedsiębiorcy z tej grupy mogą wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za styczeń 2021r.,
  • 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – przedsiębiorcy z tej grupy mogą wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS za grudzień 2020r., styczeń 2021r. oraz dodatkowo za luty 2021r.

ISTOTNE:

Dodatkowym warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS jest przesłanie dokumentów rozliczeniowych za okresy objęte zwolnieniem najpóźniej do 31 marca 2021r. Z kolei wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS można składać najpóźniej do 30 kwietnia 2021r.

Świadczenie postojowe

Warunki niezbędne do uzyskania ponownego świadczenia postojowego w oparciu o tarczę 8.0 są analogiczne w stosunku do warunków w zakresie zwolnienia ze składek ZUS, tzn. istotna jest przeważające działalność sklasyfikowana PKD na dzień 30 listopada 2020r. oraz spadek przychodów rozumieniu przepisów podatkowych uzyskanych w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku winien wynosić co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.

W tym przypadku również podzielono przedsiębiorców, tym razem na trzy grupy sklasyfikowane danymi kodami PKD:

  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – przedsiębiorcy z tej grupy mogą wnioskować o jednokrotne ponowne świadczenie postojowe,
  • 91.02.Z – przedsiębiorcy z tej grupy mogą wnioskować o maksymalnie dwukrotne ponowne świadczenie postojowe,
  • 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – przedsiębiorcy z tej grupy mogą wnioskować o maksymalnie trzykrotne ponowne świadczenie postojowe.

ISTOTNE:

Przedsiębiorcom z pierwszej grupy, którzy otrzymali ponowne świadczenie postojowe na podstawie tarczy 7.0, nie przyznaje się ponownego świadczenia postojowego na podstawie tarczy 8.0. Pozostałym przedsiębiorcom zostanie pomniejszona liczba ponownych świadczeń postojowych o świadczenie przyznane w oparciu o tarczę 7.0.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Wojewódzkich Urzędów Pracy

Najnowsza tarcza niewiele zmieniła w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń, ponieważ o dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach tarczy 8.0 w dalszym ciągu wnioskować mogą tylko podmioty, które na dzień 30.11.2020r. prowadziły przeważającą działalność w ramach PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z.

Zmian dokonano w kryterium spadku przychodów, bowiem aby wnioskować o dofinansowanie, przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku winien być niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r. (zmiana polega na dodaniu dodatkowego okresu porównawczego, tj. września 2020r.).

Czas na składanie wniosków nie uległ zmianie i upływa z dniem 31 marca 2021r.

ISTOTNE:

Przedsiębiorcy, którzy wnioskowali o powyższe dofinansowanie na podstawie tarczy 7.0 na okres krótszy niż 3 miesiące, mogą ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie na podstawie tarczy 8.0, z tym jednak, że łączny okres dofinansowania wynagrodzeń tych samych pracowników nie może przekroczyć 3 miesięcy kalendarzowych.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-03-09