Informacja o zmianach w Cenniku i Regulaminie usługi Taxe.pl obowiązujących od 1 października 2021r. dla pakietów Go, Basic oraz Premium

Opublikowano: 2021-08-29

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy szczegółową listę zmian w Cenniku usługi Taxe.pl oraz informację o nowej strukturze Regulaminu, które zaczną obowiązywać od 1 października 2021 r. dla pakietów Go, Basic oraz Premium.

Zmiany w Cenniku usługi Taxe

1. Zmianie uległa wysokość opłaty stałej oraz opłaty za księgowanie dokumentu dodatkowego powyżej puli zawartej w opłacie stałej:

PakietGoBasicPremium
Miesięczna opłata stała49,00 PLN69,00 PLN119,00 PLN
Księgowanie dodatkowego dokumentu / za każdy dokument
(powyżej puli zawartej w miesięcznej opłacie stałej)
5,00 PLN3,50 PLN2,50 PLN

2. Zlikwidowana została możliwość zakupu dodatkowych pul księgowań.

3. Zlikwidowana została opłata „Obliczenie podatku dochodowego z uwzględnieniem udziału w spółce osobowej – za każdą spółkę”, która od pory jest zawarta w podstawowej opłacie stałej.

4. Wprowadzona została opłata za obsługę dobrowolnych ubezpieczeń ZUS:

PakietGoBasicPremium
Obsługa dobrowolnych ubezpieczeń ZUS / miesięcznie za każdy tytuł10,00 PLN7,00 PLN5,00 PLN

5. Zmieniona została wysokość opłaty za rozliczanie umów:

PakietGoBasicPremium
Rozliczenie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej miesięcznie25,00 PLN23,00 PLN20,00 PLN

6. Usunięta została pozycja „Obliczenie wynagrodzenia za czas choroby”.

7. Zmieniona została opłata za sporządzenie deklaracji VAT dla podatników niebędących czynnym płatnikiem podatku VAT:

PakietGoBasicPremium
Sporządzenie deklaracji VAT dla podatnika niebędącego czynnym płatnikiem podatku VAT27,00 PLN24,00 PLN22,00 PLN

8. Zmieniona na korzyść klienta została forma rozliczenia opłaty za przekazanie dokumentów po terminie. Rozdzielona ona została na dwie opłaty, stosowane w zależności od okresu, jakiego dokument dotyczy. Dla dokumentów, których zaksięgowanie jest konieczne (lub wg dyspozycji Klienta) w bieżącym okresie, stosowana jest standardowa stawka. W przypadku, gdy dokument dotyczy okresu już zamkniętego, zastosowana zostanie stawka niższa (jak za zwykłe księgowanie).

PakietGoBasicPremium
Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentu po terminie, ale uwzględnianego w bieżącym rozliczeniu310,00 PLN7,00 PLN5,00 PLN
Opłata za zaksięgowanie dokumentu dotyczącego okresów zamkniętych (rozliczonych)5,00 PLN3,50 PLN2,50 PLN

9. Zmieniona została wysokość opłaty za sporządzenie i wysłanie korekt:

PakietGoBasicPremium
Opłata za sporządzenie i przekazanie do odpowiednich organów dokumentów lub informacji korygujących /za każdy dokument korygujący50,00 PLN40,00 PLN30,00 PLN

10. Zmieniony został sposób rozliczania zeznań rocznych. Bezpłatnie sporządzany i przekazywany będzie Klientowi załącznik PIT/B, pozostałe pozycje cennika dotyczące zeznań rocznych, przedstawiają się następująco:

PakietGoBasicPremium
Przekazanie do klienta informacji PIT/B0,00 PLN0,00 PLN0,00 PLN
Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L ujmującej do 3 źródeł dochodu30,00 PLN25,00 PLN20,00 PLN
Ujęcie dodatkowego krajowego źródła dochodu lub ulgi w rocznej deklaracji podatkowej lub sporządzenie wspólnej z małżonkiem rocznej deklaracji podatkowej20,00 PLN15,00 PLN10,00 PLN
Ujęcie dodatkowego zagranicznego źródła dochodu50,00 PLN40,00 PLN30,00 PLN

11. Zmieniona została stawka za zaksięgowanie dokumentu w ramach programu 10za20 dla pakietu Premium, która wynosić będzie: 1,00 PLN za księgowanie (nie mniej niż 10 PLN miesięcznie).

12. Scalone zostały pozycje dotyczące przygotowania i przesłania do Klienta dokumentów w formie wydrukowanej:

PakietGoBasicPremium
Przesłanie dokumentów w formie papierowej na prośbę Klienta (przesyłka kurierska) /za każdą przesyłkę20,00 PLN + 1,00 PLN za każdą stronę (powyżej 3 szt.)20,00 PLN + 1,00 PLN za każdą stronę (powyżej 3 szt.)20,00 PLN + 1,00 PLN za każdą stronę (powyżej 3 szt.)

13. Usunięta została pozycja „Sporządzenie wniosku aktualizacyjnego CEIDG-1 na prośbę Klienta”.

14. Usunięta została pozycja: „Wykonanie tłumaczenia przysięgłego zagranicznego dokumentu księgowego na prośbę Klienta (w przypadku niedostarczenia przez Klienta opisu lub tłumaczenia we własnym zakresie)”.

15. Zmieniona została wysokość opłaty za wznowienie świadczenia usługi, zawieszonej w wyniku nieregulowania zobowiązań z tytułu świadczenia usługi. Nowa wysokość opłaty: 100,00 PLN.

16. Usunięta została pozycja „Dodatek do opłaty stałej za przygotowanie miesięcznego kompletu zestawień i rejestrów do pobrania w formie zbiorczego archiwum /usługa uruchamiana na prośbę Klienta”.

Nowa struktura Regulaminu usługi Taxe

Zastosowanie nowej struktury Regulaminu spowodowało zmniejszenie liczby rozdziałów z 11 do 8, przy jednoczesnym wyodrębnieniu dwóch najważniejszych (2. i 3.), opisujących obowiązki i odpowiedzialność stron umowy, dzięki czemu Regulamin stał się bardziej przejrzysty i prostszy w odbiorze. Poniżej prezentujemy skrótowy opis nowej struktury:

1. Informacje ogólne i definicje

Rozdział został przeniesiony z poprzedniego Regulaminu, jego treść nie uległa istotnym zmianom.

2. Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

Pierwszy z dwóch najistotniejszych rozdziałów Regulaminu, opisuje obowiązki i odpowiedzialność biura rachunkowego. Zawiera między innymi zakres świadczonej usługi, wskazanie terminów, w jakich poszczególne czynności mają zostać wykonane, czy określa granice odpowiedzialności Usługodawcy. Ujęte są w nim również oświadczenia Usługodawcy co do posiadanych kwalifikacji i minimalnych sum gwarancyjnych posiadanych polis OC.

3. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

Rozdział określa zakres obowiązków Klienta, w tym terminy dostarczania dokumentów, obowiązek stosowania adnotacji do dokumentów, czy przekazywania dodatkowych informacji o niektórych typach transakcji. Zamieszczono tam również zbiór zasad i instrukcji dla Klientów, których stosowanie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

Rozdział zawiera zbiór informacji dotyczących okresu zawieranej umowy, terminów wypowiedzenia, procedur zawieszenia świadczenia usługi, trybu wznowienia, sytuacji w których umowa zostaje rozwiązana przez strony lub samoistnie oraz zasady zmiany pakietów.

5. Rozliczenia i Opłaty

Rozdział został przeniesiony z poprzedniego Regulaminu, dodano zapis uściślający moment rozpoczęcia świadczenia usługi.

6. Reklamacje

Rozdział został przeniesiony z poprzedniego Regulaminu, jego treść nie uległa zmianom.

7. RODO i powierzenie danych osobowych

Rozdział został przeniesiony z poprzedniego Regulaminu, jego treść nie uległa zmianom.

8. Pozostałe

Rozdział zawiera zbiór postanowień i informacji końcowych, głównie związanych z techniczną stroną świadczonej usługi (wymogi sprzętowe, oprogramowania, postępowanie w przypadku wykrycia błędów, itp.).

Linki do nowych wersji dokumentów znajdują się na stronie: www.taxe.pl/oferta.html#regulamin

Najnowsze artykuły naszych ekspertów:

Co skrywa sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich

2022-01-21

Modyfikacja zasad rozliczania podatku VAT sprzedaży wysyłkowej spowodowała wprowadzenie nowych terminów dla niektórych typów transakcji sprzedaży zagranicznej, które do tej [...]

Polski Ład – zmiany w stawkach ryczałtu i preferencje dla niektórych branż.

2022-01-14

Polski Ład uważany jest bardzo często za pakiet zmian podatkowych istotnie komplikujący rozliczenia z fiskusem i ZUS. Powodem powyższego jest [...]

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie – komu przysługuje i jak ją obliczać.

2022-01-07

Modyfikacje rozliczeń podatkowych i kadrowo-płacowych zaimplementowane w Polskim Ładzie koncentrują się zasadniczo na trzech kluczowych aspektach. Po pierwsze podwyższono próg [...]

SOTI, czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych na przykładach

2021-12-30

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich to nowo zdefiniowany termin w unijnych Dyrektywach, ale i w ustawie o [...]

Rejestracja i terminy w unijnej i nieunijnej procedurze rozliczenia podatku VAT OSS.

2021-12-23

Procedura unijna i nieunijna VAT OSS to możliwość rozliczania podatku VAT poprzez administrację podatkową jednego państwa UE nawet wtedy, jeżeli [...]